Algemene voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement als PDF >>

WAT SPREKEN WE SAMEN AF:

• De practitioner is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• De practitioner houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
• De practitioner zet zich optimaal in om zo volledig mogelijke informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeltraject binnen het kader van BSR. Het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid om alle relevante informatie aan de practitioner te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen van het achterhouden van informatie is voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
• De practitioner betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens. Voor gedetailleerde uitleg zie onderdeel ‘privacy’.
• De cliënt is op de hoogte van de behandelvorm Body Stress Release.
• De practitioner spant zich in de cliënt correct door te verwijzen naar een collegatherapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, is het diens eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager dat wellicht niet het meest optimale resultaat is behaald.
• De practitioner kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar/hem kan worden gevergd dat zij/hij de overeenkomst voortzet.
• Je vindt het privacy reglement verderop in de folder en op de website. Met ondertekening/aanvinken stem je hiermee in.
• Cliënt gaat akkoord met de tariefstelling, welke op de website staat vermeld.
• Betalingswijze: per pin, contant of in overleg op rekening (betalen binnen 8 dagen).
• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
• Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de practitioner of geleverde zorg dan wordt dit bij voorkeur in 1e instantie met de practitioner besproken. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunnen klachten worden voorgelegd aan het bestuur van de beroepsvereniging BSRAN. Zie website van de BSRAN.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende practitioner, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
• Als jouw behandelende practitioner heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
• Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
• voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorg-nota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Jouw naam
• Jouw adresgegevens
• Jouw geboortedatum
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals:
Body Stress release behandeling
• De kosten van de afspraak

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Cliënt gaat akkoord met de geldende tarieven zoals vermeld op de website van de praktijk.
• De release dient betaald te worden na afloop van de behandeling. Een betaalde kwitantie dient door de cliënt zelf achteraf bij de zorgverzekeraar gedeclareerd te worden indien vergoeding mogelijk is.
• Bij verhindering kan de afspraak 24 uur van tevoren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Daarna zijn de kosten van de gereserveerde tijd verschuldigd.
• Body Stress Release zet een proces in het lichaam in gang van spanning loslaten en herstellen. Standaard wordt begonnen met 3 releases. Daarbij wordt het adviesschema van dag 1, dag 4 en dag 11 als leidraad aangehouden. De noodzaak voor vervolgbehandelingen en de frequentie daarvan zijn per persoon verschillend.
• Vanwege de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) werkt de praktijk volgens een privacyverklaring.
• Wanneer je een afspraak bij ons maakt ga je akkoord met de privacy voorwaarden, algemene voorwaarden en behandel afspraken vermeld in de folder en op de website.
• De kosten van schade door de cliënt aan eigendommen van de practitioner/praktijk kunnen op de cliënt worden verhaald.
• De praktijk is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.
• De praktijk is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein, noch andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de wachtruimte en het gebruik van het toilet.
• De practitioner heeft een inspanningsverplichting aan de cliënt, geen resultaatverplichting.