Algemene voorwaarden

 • De practitioner of behandelaar, werkzaam bij Body Stress Release Praktijk Doetinchem e.o. (Terborg) hierna te noemen de behandelaar, is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskunde Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 • De behandelaar houdt een cliëntendossier bij en is hiervoor verantwoordelijk. Indien noodzakelijk, zoals bij ziekte of anderszins, kan een BSR collega werkzaamheden overnemen en dit dossier up-to-date houden. Cliëntendossiers zijn eigendom van de therapeut. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard.
 • De behandelaar betracht geheimhouding ten aanzien van de door cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen, met uitzondering van Body Stress Release collega’s die direct samenwerken met de behandelaar.
 • De behandelaar verplicht zich informatie, in alle fasen, betreffende de consulten te verstrekken aan de cliënt. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.
 • De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst met een of beide ouder(s), of voogd.
 • Beëindiging van consulten kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De behandelaar kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De cliënt gaat akkoord met opname in het klanten-bestand van de behandelaar.
 • De cliënt gaat akkoord met opname en verwerking in een digitale agenda.
 • De cliënt gaat akkoord met de geldende tariefstelling, zoals vermeld op de website bsrpraktijkrondevlei.nl
 • Betaling van een consult geschiedt direct na afloop van het consult bij de behandelaar.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak, telefonisch, via whats-app/sms of per e-mail, tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) te wijzigen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De cliënt is op de hoogte van de privacyverklaring en algemene voorwaarden (welke staan vermeld op de website bsrregiodoetinchem.nl).
 • De behandelaar verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De cliënt heeft het recht om persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen en het medische dossier te laten verwijderen, door te laten sturen naar een andere behandelaar of op te halen. De cliënt dient hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij de behandelaar. Indien de cliënt het medisch dossier wenst op te halen dient er voor ontvangst in de praktijk getekend te worden, door de cliënt of een (schriftelijk) gevolmachtigde.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het niet delen van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Indien de cliënt een klacht heeft over de geboden zorg heeft de voorkeur dat de cliënt dit rechtstreeks met de behandelaar bespreekt. Daarnaast kan de cliënt gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voor een toelichting op de klachtenprocedure: https://www.bodystressrelease.nl/algemeen/klachten-over-bsr. Ik val als CAT-therapeut eveneens onder het Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een Rijks-erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/ Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
 • De praktijk is voor de Wkkgz aangesloten bij de CAM Coöperatie. Op camcoop.nl is alles te lezen over het klachtenreglement en hier bevindt zich ook een klachtenformulier.

AVG & Privacy

Hoe zit ’t eigenlijk met mijn privacy rechten volgens de AVG?
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je de volgende privacy-rechten:

 • Recht op data-portabiliteit: het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • je de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • je bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via app of website
 • Recht op inzage: je hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: je hebt het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn
  • de verwerking onrechtmatig is
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • je bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heb je altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens

Hoe zit ’t eigenlijk met de privacy van mijn persoonlijke gegevens?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als practitioner (behandelaar), een dossier van je aanleg. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van jouw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een BSR-behandeling uitgevoerd. Het betreft hier de verwerking van gegevens t.b.v. gebruik door BSR-Praktijk Regio Doetinchem zelf of bij BSR-praktijken waarbij ik namens BSR-praktijk Regio Doetinchem werkzaam ben. Ik doe mijn uiterste best om de privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • als enige toegang heb tot deze gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens,
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitvoeren van de financiële administratie,
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) schriftelijk (op een klantkaart) in een afgesloten kast bewaar of deze digitaal opsla in een volledig digitaal beschermde omgeving.*

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het opstellen van een factuur. Slechts een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software. Voor deze digitale gegevensverwerking is eveneens een verwerkingsovereenkomst van kracht zodat ook hier de privacy van de gegevens is gewaarborgd.*
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

En mijn persoonlijke gegevens op de factuur?

Op de factuur die je per e-mail ontvangt staan alle gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota -mits je zorgpakket dit toelaat- zonder probleem kan declareren bij je zorgverzekeraar. Ik vraag je nooit om persoonlijke gegevens die niet nodig zijn voor het uitvoeren van een behandeling, niet voor de administratie noch voor een zorgverzekeraar. De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard en de administratie dient 7 jaar bewaard te worden en dat is conform de richtlijnen van de Belastingdienst.