WAT SPREKEN WE SAMEN AF:

• De practitioner is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
• De practitioner houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
• De practitioner zet zich optimaal in om zo volledig mogelijke informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeltraject binnen het kader van BSR. Het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt. De cliënt draagt de verantwoordelijkheid om alle relevante informatie aan de practitioner te verstrekken. Alle eventuele nadelige gevolgen van het achterhouden van informatie is voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
• De practitioner betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens. Voor gedetailleerde uitleg zie onderdeel ‘privacy’.
• De cliënt is op de hoogte van de behandelvorm Body Stress Release.
• De practitioner spant zich in de cliënt correct door te verwijzen naar een collegatherapeut of een arts, indien de behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies van de therapeut de overeenkomst beëindigt, is het diens eigen verantwoordelijkheid van de hulpvrager dat wellicht niet het meest optimale resultaat is behaald.
• De practitioner kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van haar/hem kan worden gevergd dat zij/hij de overeenkomst voortzet.
• Je vindt het privacy reglement verderop in de folder en op de website. Met ondertekening/aanvinken stem je hiermee in.
• Cliënt gaat akkoord met de tariefstelling, welke op de website staat vermeld.
• Betalingswijze: per pin, contant of in overleg op rekening (betalen binnen 8 dagen).
• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
• Mocht je onverhoopt niet tevreden zijn over de practitioner of geleverde zorg dan wordt dit bij voorkeur in 1e instantie met de practitioner besproken. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunnen klachten worden voorgelegd aan het bestuur van de beroepsvereniging BSRAN. Zie website van de BSRAN.

Lees voor meer informatie ook: